MENU

Ước tính chi phí

Doanh nghiệp có thể ước tính chi phí cho các dịch vụ của NOTE FOR BUSINESS tại bảng bên dưới. 
Sau khi nhập các thông số về dịch vụ muốn làm, số người tham gia, thời gian dự tính… doanh nghiệp có thể gửi bản ước tính chi phí cho NOTE ngay tại trang này.

TOP